Riigiarhiiv

Identity area

Identifier

Authorized form of name

Riigiarhiiv

Parallel form(s) of name

  • Estonian State Archives

Other form(s) of name

  • ERA

Type

Contact area

Type

Address

Street address

Madara 24

Locality

Tallinn

Region

Country name

Estonia

Postal code

15019

Telephone

+372 693 8668

Fax

Note

Description area

History

State Archives belongs to National Archives system. State Archives preserves documents from dating back to the foundation of independency until current day. State Archives forms an important part of Estonian national memory.

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

Riigiarhiiv on Eesti omariikluse dokumentide peamine säilitaja, siia on üheksakümne tegevusaasta jooksul talletatud olulisemad arhiividokumendid alates Eesti Vabariigi väljakuulutamisest kuni taasiseseisvumiseni. 2009. aasta seisuga on riigiarhiivis kokku 3 388 550 säilikut (31 766 riiulimeetrit). Kogumahust 1,9 miljonit arhivaali on perioodist 1918-1940. Kogud võib kronoloogiliselt jagada kahte suuremasse perioodi. Kõigepealt Eesti Vabariigis tegutsenud asutuste, ettevõtete a organisatsioonide fondid ning enne Eesti Vabariigi loomist ja pärast selle likvideerimist tegutsenud asutuste fondid aastatest 1917-1944. Teise perioodi kuuluvad pärast II maailmasõda tegutsenud asutuste ja organisatsioonide fondid.
Kuni 1940. aastani tegutsenud asutustest pakuvad ehk enam huvi Eesti Vabariigi riigi- ja sõjaväeasutuste nagu Presidendi Kantselei ja Riigikantselei, Asutava Kogu ja Riigikogu, ministeeriumide ja Sõjavägede Staabi dokumendid. Samuti Riigi Statistika Keskbüroo, Põllutööministeeriumi Katastri ja Maakorralduse Osakonna, maakondade maa-ametite, Asundusameti, Kaubandus-tööstuskoja ning kohtu- ja politseiasutuste, pankade, saatkondade ja konsulaatide dokumendid, ka kohalike omavalitsuste tegevust kajastavad dokumendid. Kollektsioonidest on tähelepanuväärsemad ja mahukamad hoonete ja rajatiste plaanid, plakatite ja mälestuste kogud. Eraldi võiks mainida, et riigiarhiivis säilitatakse ka saksa okupatsiooni aegsete asutuste fonde aastatest 1941-1944.
Sõjajärgsest ajast säilitatakse Nõukogude okupatsiooni perioodi ministeeriumide ja keskasutuste dokumente ning ka meile üle antud tol perioodil Tallinnas asunud kõrgkoolide, raamatukogude, vabariiklike haiglate, teatrite ning paljude teiste asutuste ja organisatsioonide arhivaale. Säilitatame ka Eesti NSV Siseministeeriumi ja Eesti NSV Riikliku Julgeolekukomitee arhivaale aastatest 1940-1991, EKP ja sellega seotud organisatsioonide dokumente, ELKNÜ (õpilasmalevad, EÜE) ja teiste parteide, ühenduste ja liikumiste dokumente ning erinevaid kollektsioone (ajaloolis-revolutsiooniliste dokumentide kollektsioon aastatest 1903-1966, fotokollektsioon jt). Ära märkida tuleb ka Eesti iseseisvuse taastamist kirjeldavad arhiivid (Eestimaa Rahvarinne, erakondade arhiivid 1990. aastatest) ning eraldi dokumendiliikidena saame välja tuua erastatud ja likvideeritud asutuste-ettevõtete personalidokumendid ning projektasutuste arhiivifondidest projektdokumentatsiooni.
Riigiarhiivis säilitatakse ka Eesti ajaloo- ja kultuuri seisukohalt oluliste riigi-, ühiskonna- ja kultuuritegelaste isikufonde (K. Päts, J. Tõnisson, J. Laidoner, jt), hoidlatesse on jõudnud suur osa väliseesti riigi- ja ühiskonnategelaste arhiive (A. Varma, A. Mägi, E. Jaakson). Riigiarhiivile on oma dokumente üle andnud nii oma tegevuse lõpetanud kui ka tegutsevad väliseesti organisatsioonid ja institutsioonid nagu Eesti Rahvusfond, Eesti Arstide Selts Rootsis, Eesti Vangistatud Vabadusvõitlejate Abistamiskeskus, Stockholmis ilmuv ajaleht "Eesti Päevaleht", Eesti Sõjaveteranide Sõprusühing, Eesti Ühisabi Rootsis, Boråsi Eesti Selts.
Fondide struktuur:
1917. aasta revolutsioon ja Eesti Töörahva Kommuun
1918. aasta Saksa okupatsioon
Eesti Vabariik 1918-1940 (1944)
Saksa okupatsioon 1941-1944
Eesti NSV 1940-1990, Eesti Vabariik 1990-2009
Omavalitsused ja täitevkomiteed
Tööstus-, kaubandus- ja kalandusettevõtted
Põllumajanduslik ühistegevus
Õppeasutused
Välis-Eesti organisatsioonid
Kollektsioonid (vt. ka muid jaotusi)
Isikufondid
Pikaajalise säilitustähtajaga fondid

Finding aids, guides and publications

Access area

Opening times

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

UOB

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

http://www.ra.ee
http://www.ra.ee/erafondiloend/index.php/structure/index

Maintenance notes

Klaus, Richter

Access points

Access Points

Primary contact

Madara 24
Tallinn
EE 15019