SOA v Plzni-Státní okresní archiv Rokycany

Identity area

Identifier

Authorized form of name

SOA v Plzni-Státní okresní archiv Rokycany

Parallel form(s) of name

  • State regional archive in Plzeň-State district archive Rokycany

Other form(s) of name

Type

Contact area

Type

Address

Street address

Locality

Region

Country name

Czech Republic

Postal code

Telephone

Fax

Email

URL

Note

Type

Address

Street address

Jeřabinová 1043

Locality

Rokycany

Region

Country name

Czech Republic

Postal code

337 01

Telephone

+420 371 722 739

Fax

+420 371 722 872

Note

Description area

History

Okresní archiv v Rokycanech byl ustaven na základě vládního nařízení o archivnictví č. 29/1954 Sb. jako zařízení okresního národního výboru. Jeho předchůdcem byl městský archiv v Rokycanech, o jehož existenci máme první zmínky již k roku 1675. Okresní archiv sídlil od svého vzniku v nevyhovujících podmínkách na několika místech a následně v budově děkanství v Rokycanech. Od šedesátých let 20. století byl pak umístěn i v depozitářích mimo město (bývalá škola ve Svojkovicích, kulturní dům v Těškově, zámeček v Holoubkově). Na děkanství byly uloženy jen nejcennější archivní fondy.
V roce 1990 dostal archiv výpověď z dosavadních prostor a bylo třeba získat vhodný objekt, ten byl nalezen v areálu tzv. starých kasáren v Jeřabinové ulici nedaleko centra města. Kasárna byla vybudována pro 7. zeměbranecký prapor dělostřelců v letech 1898–1899, první vojáci se do nich nastěhovali 1. 9. 1899. Areál pak sloužil vojenským účelům s výjimkou let 1918-1926 až do roku 1990. Za první světové války zde byl umístěn vojenský lazaret. Po válce byla kasárna uvolněna a železniční správa zde ubytovala rodiny československých železničářů, kteří po převratu ztratili zaměstnání ve Vídni. V poválečném období tu fungovala polévková kuchyně pro chudé děti ve věku od 2 do 14 let. Když bylo v roce 1926 rozhodnuto o přidělení 102. dělostřeleckého pluku do Rokycan, město provedlo opravu kasáren za 186 500 Kč.
V současnosti je archiv umístěn v obou předních budovách, a to v původní štábní budově a v bývalém augmentačním skladu. Každá z těchto jednopatrových budov je 48 m dlouhá a 10 m široká. Mimo archiv sídlí v areálu kasáren ještě Střední odborná škola a učiliště Rokycany, lékař a několik firem. Do nových prostor byly archiválie z děkanství přestěhovány v červnu 1991. O dva roky později sem byly přemístěny i materiály z Holoubkova. Obě budovy určené pro archiv byly částečně rekonstruovány.
V letech 1991–2002 řídil archiv Okresní úřad Rokycany, od 1. 8. 2002 je vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Plzni. Prvním okresním archivářem byl jmenován Martin Švígler (do roku 1956), následovali František Titl (1956–1959), Věra Čížková (1959–1961), Petros Cironis (1961–2003) a Hana Hrachová (od roku 2004).
Archiv se neustále rozrůstá, dnes je zde uloženo kolem 2,6 běžných km archiválií z let 994–2009. Velkou část tvoří písemnosti státní správy a samosprávy, následují fondy škol, organizací, podniků komunálního charakteru, spolků a několik sbírek. K největším fondům patří Okresní národní výbor Rokycany, Archiv města Rokycany a okresní soudy Zbiroh a Rokycany.

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

Ve Státním okresním archivu Rokycany jsou uloženy především:
fondy politické správy, zejména okresní politické správy po roce 1850 (okresní úřady, okresní zastupitelstva apod.)
fondy finanční správy, zejména okresní finanční správy po roce 1850 (např. finanční, berní úřady)
fondy samosprávy obecní (archivy měst, především AM Rokycany, a archivy obcí) a zájmové (kupř. cechy, živnostenská společenstva)
fondy národních výborů (okresní, městské a místní národní výbory) a jejich zařízení (např. provozovny národních výborů)
fondy justiční správy (okresní soudy, okresní prokuratura, veřejní a soukromí notáři apod.)
fondy škol a školské správy (nejrůznější druhy škol, újezdní a místní školní rady)
fondy peněžních ústavů (např. kampeličky, záložny, spořitelny)
fondy zdravotnických zařízení (nemocnice, výchovné ústavy, ústavy sociální péče atp.)
fondy politických a odborových organizací (politické strany, ROH, okresní a místní výbory NF aj.)
fondy družstevních organizací (např. JZD)
fondy dalších organizací a spolků (Sokol, dělnické tělovýchovné jednoty, Československý svaz tělesné výchovy, sbory dobrovolných hasičů, nejrůznější spolky kulturní, zájmové, vojenské, učitelské, studentské, náboženské, umělecké, vzdělávací, sociální, spořitelní apod., společenské organizace po r. 1948 atp., např. Český svaz protifašistických bojovníků – okresní výbor Rokycany)
fondy kulturních a vědeckých zařízení (např. knihovny, dům dětí a mládeže)
fondy církevních institucí (především fary, děkanství)
osobní a rodinné fondy (např. Václav Kotva, Jaromír Vaňous, Karel Kašák, Jan Anichober, Rudolf Hudlický)
sbírky (listiny, otisky typářů apod.)

Finding aids, guides and publications

Access area

Opening times

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

UOB

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Maintenance notes

Jakub, Benes

Access points

Access Points

Primary contact


CZ