Vojenský historický archiv, Praha

Identity area

Identifier

Authorized form of name

Vojenský historický archiv, Praha

Parallel form(s) of name

  • Military historical archive
  • VHA
  • Vojenský historický ústav armády české republiky

Other form(s) of name

Type

  • Military

Contact area

Type

Address

Street address

Pilotů 217 / 12
Praha 6 – Ruzyně

Locality

Praha

Region

Country name

Czech Republic

Postal code

161 00

Telephone

973 213 380

Fax

973 213 308

Note

Description area

History

Geographical and cultural context

Mandates/Sources of authority

Administrative structure

Vojenský historický archiv v Praze (dále VHA) je součástí Vojenského ústředního archivu a je tvořen 3 samostatnými součástmi:
Ředitel VHA

oddělení VHA (fondy a sbírky do roku 1945)
oddělení novodobých fondů a sbírek VHA (fondy a sbírky po roce 1945)
oddělení služeb VHA (badatelna a fotoarchiv) se skupinou - pracovištěm pro digitalizaci fondů VHA

Jako součást Vojenského ústředního archivu je ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (v úplném znění zákon č. 329/2012 Sb.), dále dle Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb.(v úplném znění vyhláška č. 213/2012 Sb.) archivem specializovaným. Jako takový je spravován svým zřizovatelem, tedy Ministerstvem obrany ČR, které zabezpečuje jeho personální, finanční, materiálně technické a investiční potřeby.

Ve smyslu výše uvedených legislativních norem zaujímá VHA v systému vojenského archivnictví postavení archivu konečného, v němž jsou trvale ukládány archiválie vojenského charakteru (militária). Tyto archiválie jsou ze zákona součástí Národního archivního dědictví České republiky. Vůči resortním správním archivům Vojenského ústředního archivu plní VHA funkci metodického a kontrolního orgánu ve skartačním procesu.

Ve vlastní odborné a metodické činnosti se VHA řídí jednak směrnicemi a dalšími instrukcemi odboru AS MV ČR a dále resortními směrnicemi a pokyny týkajícími se spisové a archivní služby v resortu MO ČR.

Records management and collecting policies

Buildings

Holdings

Přehled archivních fondů a sbírek uložených ve VHA:

I. Rakouské fondy a sbírky:

fondy všeobecného vojska (nejvyšší vojenské správní úřady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, vojenské útvary a seskupení - velitelství vojskových těles, velitelství místní, městská, staniční, pevnostní atd., vojenské doplňovací úřady, zdravotní a justiční služba, vojenské školství atd.),
fondy rakouské zeměbrany (ústřední orgány a vyšší velitelství, např. Ministerstvo zemské obrany ve Vídni, zeměbranecká velitelství v Praze a Litoměřicích apod., zeměbranecká velitelství vojskových těles, zeměbranecká místní velitelství, doplňovací služba a justiční služba),
fondy rakouské domobrany (domobranecká velitelství vojskových těles, domobranecká doplňovací služba),
sbírky a osobní fondy.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 500 archivních fondů a sbírek v rozsahu 3 900 b.m. archiválií. Představuje to cca 26 000 kartonů, 7 744 pomocných knih a 4 064 plánů a tisků.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek: 973 213 360, 973 213 363.

II. Fondy a sbírky z let 1914 - 1939:

fondy ústředních orgánů čs. zahraničního odboje z let 1914 - 1920 (Čs. národní rada v Paříži a její odbočky, Ministerstvo vojenství - oddělení v Rusku aj.),
fondy vyšších velitelství a štábů, místních velitelství, vojskových těles atd. čs. zahraničního vojska v Rusku, Francii a Itálii,
fondy krajanských spolků v Americe, Rusku, Francii aj.,
fondy dočasných vojenských orgánů v době operace na Slovensku a na Těšínsku 1918-1919 a v době obsazování českého pohraničí,
ústřední orgány Čs. armády (MNO, Hlavní štáb, Generální inspektor čs. vojska, Francouzská voj. mise, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Kancelář čs. legií),
Čs. armáda v letech 1918 - 1939 (orgány vojenské zahraniční služby, orgány vojenské inspekce, vyšší velitelství, místní velitelství, velitelství vojskových těles - útvarů, výkonné orgány služeb, vojenské školy a kurzy, vojenské ústavy, kárné výbory, strážní, pomocné, pracovní a etapní útvary, správy vojenských podniků, dobrovolné organizace, fondy a nadace),
fondy velitelství útvarů za branné pohotovosti státu v r. 1938,
osobní fondy a pozůstalosti, sbírky.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 1660 archivních fondů a sbírek v rozsahu 5 300 b.m. archiválií. Představuje to 37 110 kartonů a 13 909 pomocných knih.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek: 973 213 360, 973 213 355.

III. Fondy a sbírky z let 1939 - 1945:

fondy ústředních orgánů čs. vojenské správy v zahraničí (Čs. vojenská správa - Národní výbor ve Francii, MNO v Londýně, Vojenská kancelář prezidenta republiky v Londýně aj.),
fondy čs. vojenských misí v zahraničí, čs. vojenských a leteckých přidělenců a styčných důstojníků,
fondy vzniklé z činnosti čs. vojenských zahraničních jednotek,
fondy vzniklé z činnosti Vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava,
tzv. německé fondy - tedy části registratur vzniklých z činnosti orgánů a jednotek německé armády, německé vojenské i okupační správy na českém území,
archivní sbírky s tématikou protifašistického odboje, osobní fondy a pozůstalosti.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 350 archivních fondů a sbírek v rozsahu 2 100 b.m. archiválií. Představuje to cca 14 700 kartonů a 8 700 pomocných knih.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek: 973 213 350, 973 213 361.

IV. Fondy a sbírky z období po roce 1945:

fondy ústředních orgánů vojenské správy a státu - zejména MNO (1945 - 1977), Nejvyšší rada obrany státu, Vojenská rada při předsednictvu vlády, Vojenská komise obrany, Meziministerský sbor obrany státu, Vojenský komitét, Užší poradní sbor a Vojenská rada MNO aj.,
fondy čs. vojenských misí, zastupitelských úřadů, vojenských a leteckých přidělenců v zahraničí,
fondy zrušených vojenských velitelství, útvarů, škol, ústavů, úřadů, správ, nemocnic a zařízení po roce 1945,
fondy vojenských justičních orgánů, věznic a kárných výborů,
fondy vojenských sdružení a spolků, osobní fondy a pozůstalosti,
sbírky vojenských kronik, funkčních knih, služebních knih, předpisů, sbírka věstníků, rozkazů a nařízení, vojenských smluv apod.,
sdružené fondy pracovních technických praporů a technických praporů, štábů pro soustřeďování válečného materiálu, styčných důstojníků MNO při osídlovacích úřadech, vojenských zajateckých táborů, přednášek a učebních programů vojenských škol atd..

Celkem tento úsek VHA, jehož fondy a sbírky byly v srpnu 2002 zasaženy povodněmi, spravuje cca 1000 archivních fondů a sbírek v rozsahu cca 7 500 b.m. archiválií. Představuje to 65 000 kartonů a přibližně 10 000 pomocných knih.

Finding aids, guides and publications

Access area

Opening times

Provozní doba badatelny Vojenského historického archivu

Pondělí: 11,45 – 15,15
Úterý: 8,00 – 15,15
Středa: 8,00 – 17,30
Čtvrtek: 8,00 – 15,15
Pátek: Zavřeno

Access conditions and requirements

Accessibility

Services area

Research services

Reproduction services

Reprografické práce:

Ceny kopií jsou stanoveny ceníkem za práce provedené archivem (viz. Vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb - v úplném znění vyhláška č. 213/2012 Sb. a badatelský řád VHA). V podmínkách VHA nelze kopírovat materiály větších rozměrů než A3.

Obecně:

Badatelé po dobu studia přejímají veškerou zodpovědnost za fyzický stav archiválií. Chování ve studovně je stanoveno badatelským řádem VHA, s jehož obsahem jsou badatelé seznámeni při své první návštěvě. Při nedodržení platných nařízení ze strany badatele je pracovník studovny oprávněn zakročit a ve vážných případech, na základě souhlasu ředitele archivu, zrušit vydaný souhlas ke studiu.

Zasílání kopií archiválií:

Při vyžádání zaslání kopií archiválií uložených v archivu v případech soukromého studia, zkoumání rodopisu apod. musí žadatel uvést poštovní adresu. Archiv nezasílá kopie archiválií v elektronické podobě.

Public areas

Control area

Description identifier

Institution identifier

UOB

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation, revision and deletion

Language(s)

Script(s)

Maintenance notes

Jakub, Benes

Access points

Access Points

Primary contact

Pilotů 217 / 12 Praha 6 – Ruzyně
Praha
CZ 161 00