Vojenský historický archiv, Praha

Zone d'identification

Identifiant

Forme autorisée du nom

Vojenský historický archiv, Praha

Forme(s) parallèle(s) du nom

  • VHA
  • Vojenský historický ústav armády české republiky

Autre(s) forme(s) du nom

Type

  • Militaire

Zone de contact

Type

Adresse

Adresse physique

Pilotů 217 / 12
Praha 6 – Ruzyně

Localité

Praha

Région

Nom du pays

République tchèque

Code postal

161 00

Téléphone

973 213 380

Fax

973 213 308

Note

Zone de description

Historique

Contexte géographique et culturel

Textes de référence

Structure administrative

Vojenský historický archiv v Praze (dále VHA) je součástí Vojenského ústředního archivu a je tvořen 3 samostatnými součástmi:
Ředitel VHA

oddělení VHA (fondy a sbírky do roku 1945)
oddělení novodobých fondů a sbírek VHA (fondy a sbírky po roce 1945)
oddělení služeb VHA (badatelna a fotoarchiv) se skupinou - pracovištěm pro digitalizaci fondů VHA

Jako součást Vojenského ústředního archivu je ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě (v úplném znění zákon č. 329/2012 Sb.), dále dle Vyhlášky MV ČR č. 645/2004 Sb.(v úplném znění vyhláška č. 213/2012 Sb.) archivem specializovaným. Jako takový je spravován svým zřizovatelem, tedy Ministerstvem obrany ČR, které zabezpečuje jeho personální, finanční, materiálně technické a investiční potřeby.

Ve smyslu výše uvedených legislativních norem zaujímá VHA v systému vojenského archivnictví postavení archivu konečného, v němž jsou trvale ukládány archiválie vojenského charakteru (militária). Tyto archiválie jsou ze zákona součástí Národního archivního dědictví České republiky. Vůči resortním správním archivům Vojenského ústředního archivu plní VHA funkci metodického a kontrolního orgánu ve skartačním procesu.

Ve vlastní odborné a metodické činnosti se VHA řídí jednak směrnicemi a dalšími instrukcemi odboru AS MV ČR a dále resortními směrnicemi a pokyny týkajícími se spisové a archivní služby v resortu MO ČR.

Gestion des archives courantes et intermédiaires et politiques de collecte

Bâtiments

Fonds

Přehled archivních fondů a sbírek uložených ve VHA:

I. Rakouské fondy a sbírky:

fondy všeobecného vojska (nejvyšší vojenské správní úřady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, vojenské útvary a seskupení - velitelství vojskových těles, velitelství místní, městská, staniční, pevnostní atd., vojenské doplňovací úřady, zdravotní a justiční služba, vojenské školství atd.),
fondy rakouské zeměbrany (ústřední orgány a vyšší velitelství, např. Ministerstvo zemské obrany ve Vídni, zeměbranecká velitelství v Praze a Litoměřicích apod., zeměbranecká velitelství vojskových těles, zeměbranecká místní velitelství, doplňovací služba a justiční služba),
fondy rakouské domobrany (domobranecká velitelství vojskových těles, domobranecká doplňovací služba),
sbírky a osobní fondy.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 500 archivních fondů a sbírek v rozsahu 3 900 b.m. archiválií. Představuje to cca 26 000 kartonů, 7 744 pomocných knih a 4 064 plánů a tisků.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek: 973 213 360, 973 213 363.

II. Fondy a sbírky z let 1914 - 1939:

fondy ústředních orgánů čs. zahraničního odboje z let 1914 - 1920 (Čs. národní rada v Paříži a její odbočky, Ministerstvo vojenství - oddělení v Rusku aj.),
fondy vyšších velitelství a štábů, místních velitelství, vojskových těles atd. čs. zahraničního vojska v Rusku, Francii a Itálii,
fondy krajanských spolků v Americe, Rusku, Francii aj.,
fondy dočasných vojenských orgánů v době operace na Slovensku a na Těšínsku 1918-1919 a v době obsazování českého pohraničí,
ústřední orgány Čs. armády (MNO, Hlavní štáb, Generální inspektor čs. vojska, Francouzská voj. mise, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Kancelář čs. legií),
Čs. armáda v letech 1918 - 1939 (orgány vojenské zahraniční služby, orgány vojenské inspekce, vyšší velitelství, místní velitelství, velitelství vojskových těles - útvarů, výkonné orgány služeb, vojenské školy a kurzy, vojenské ústavy, kárné výbory, strážní, pomocné, pracovní a etapní útvary, správy vojenských podniků, dobrovolné organizace, fondy a nadace),
fondy velitelství útvarů za branné pohotovosti státu v r. 1938,
osobní fondy a pozůstalosti, sbírky.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 1660 archivních fondů a sbírek v rozsahu 5 300 b.m. archiválií. Představuje to 37 110 kartonů a 13 909 pomocných knih.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek: 973 213 360, 973 213 355.

III. Fondy a sbírky z let 1939 - 1945:

fondy ústředních orgánů čs. vojenské správy v zahraničí (Čs. vojenská správa - Národní výbor ve Francii, MNO v Londýně, Vojenská kancelář prezidenta republiky v Londýně aj.),
fondy čs. vojenských misí v zahraničí, čs. vojenských a leteckých přidělenců a styčných důstojníků,
fondy vzniklé z činnosti čs. vojenských zahraničních jednotek,
fondy vzniklé z činnosti Vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava,
tzv. německé fondy - tedy části registratur vzniklých z činnosti orgánů a jednotek německé armády, německé vojenské i okupační správy na českém území,
archivní sbírky s tématikou protifašistického odboje, osobní fondy a pozůstalosti.

Celkem tento úsek VHA spravuje cca 350 archivních fondů a sbírek v rozsahu 2 100 b.m. archiválií. Představuje to cca 14 700 kartonů a 8 700 pomocných knih.

Telefonické spojení na správce fondů a sbírek: 973 213 350, 973 213 361.

IV. Fondy a sbírky z období po roce 1945:

fondy ústředních orgánů vojenské správy a státu - zejména MNO (1945 - 1977), Nejvyšší rada obrany státu, Vojenská rada při předsednictvu vlády, Vojenská komise obrany, Meziministerský sbor obrany státu, Vojenský komitét, Užší poradní sbor a Vojenská rada MNO aj.,
fondy čs. vojenských misí, zastupitelských úřadů, vojenských a leteckých přidělenců v zahraničí,
fondy zrušených vojenských velitelství, útvarů, škol, ústavů, úřadů, správ, nemocnic a zařízení po roce 1945,
fondy vojenských justičních orgánů, věznic a kárných výborů,
fondy vojenských sdružení a spolků, osobní fondy a pozůstalosti,
sbírky vojenských kronik, funkčních knih, služebních knih, předpisů, sbírka věstníků, rozkazů a nařízení, vojenských smluv apod.,
sdružené fondy pracovních technických praporů a technických praporů, štábů pro soustřeďování válečného materiálu, styčných důstojníků MNO při osídlovacích úřadech, vojenských zajateckých táborů, přednášek a učebních programů vojenských škol atd..

Celkem tento úsek VHA, jehož fondy a sbírky byly v srpnu 2002 zasaženy povodněmi, spravuje cca 1000 archivních fondů a sbírek v rozsahu cca 7 500 b.m. archiválií. Představuje to 65 000 kartonů a přibližně 10 000 pomocných knih.

Instruments de recherche, guides et publications

Zone de l'accès

Heures d'ouverture

Provozní doba badatelny Vojenského historického archivu

Pondělí: 11,45 – 15,15
Úterý: 8,00 – 15,15
Středa: 8,00 – 17,30
Čtvrtek: 8,00 – 15,15
Pátek: Zavřeno

Conditions d'accès et d'utilisation

Accessibilité

Zone des services offerts

Services d'aide à la recherche

Services de reproduction

Reprografické práce:

Ceny kopií jsou stanoveny ceníkem za práce provedené archivem (viz. Vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb - v úplném znění vyhláška č. 213/2012 Sb. a badatelský řád VHA). V podmínkách VHA nelze kopírovat materiály větších rozměrů než A3.

Obecně:

Badatelé po dobu studia přejímají veškerou zodpovědnost za fyzický stav archiválií. Chování ve studovně je stanoveno badatelským řádem VHA, s jehož obsahem jsou badatelé seznámeni při své první návštěvě. Při nedodržení platných nařízení ze strany badatele je pracovník studovny oprávněn zakročit a ve vážných případech, na základě souhlasu ředitele archivu, zrušit vydaný souhlas ke studiu.

Zasílání kopií archiválií:

Při vyžádání zaslání kopií archiválií uložených v archivu v případech soukromého studia, zkoumání rodopisu apod. musí žadatel uvést poštovní adresu. Archiv nezasílá kopie archiválií v elektronické podobě.

Espaces publics

Zone du contrôle

Identifiant de la description

Identifiant du service responsable de la description

UOB

Règles et/ou conventions utilisées

Niveau d'élaboration

Niveau de détail

Dates de production, de révision et de suppression

Langue(s)

Écriture(s)

Notes relatives à la mise à jour de la notice

Points d'accès

Access Points

Contact principal

Pilotů 217 / 12 Praha 6 – Ruzyně

CZ 161 00